Գլխավոր էջ

Այլ գիտական հրապարակումներ

ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՐԱՓՈՓՈԽ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
         
                 
                     
Զոհագիտություն   Սոցիալական անոմիա և
հոգեբանական պաշտպանություն
  Հիմնարար և կիրառական գիտական
հետազոտություններ. արդիական խնդիրներ
և ձեռքբերումներ 
 Հետազոտական կարողությունների
զարգացում
         
                 
                     

 Իննովացիոն հնարավորությունները
և մարտահրավերները
ժամանակակից աշխարհում

   Ընտանեկան հոգեախտորոշում և
ընտանեկան խորհրդատվություն
   Հոգեբանական աշխատանքները
ուսումնական հաստատություններում

Հոգեբանական թեստերի և զարգացնող
վարժությունների ժողովածու

           
               
                     
Ոչ խոսքային հաղորդակցման
հոգեբանական
առանձնահատկությունները
  Միջմշակութային հոգեբանություն   Ինքնություն և միջավայր Վշտի հոգեբանություն.
Հաղթահարման ուղիները