Գլխավոր էջ

Այլ գիտական հրապարակումներ

ՀԵՏԱԶՈՏԱՀԵՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

                   
                   

 

                   

ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՐԱՓՈՓՈԽ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
         
                 
                     
Զոհագիտություն   Սոցիալական անոմիա և
հոգեբանական պաշտպանություն
  Հիմնարար և կիրառական գիտական
հետազոտություններ. արդիական խնդիրներ
և ձեռքբերումներ 
 Հետազոտական կարողությունների
զարգացում
         
                 
                     

 Իննովացիոն հնարավորությունները
և մարտահրավերները
ժամանակակից աշխարհում

   Ընտանեկան հոգեախտորոշում և
ընտանեկան խորհրդատվություն
   Հոգեբանական աշխատանքները
ուսումնական հաստատություններում

Հոգեբանական թեստերի և զարգացնող
վարժությունների ժողովածու

           
               
                     
Ոչ խոսքային հաղորդակցման
հոգեբանական
առանձնահատկությունները
  Միջմշակութային հոգեբանություն   Ինքնություն և միջավայր Վշտի հոգեբանություն.
Հաղթահարման ուղիները