Գլխավոր էջ

Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Վլադիմիր Գրիգորի Սահակյան
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնը հիմնադրվել է 2006 թվականին: Ամբիոնի հիմնադրումը պայմանավորված էր ՀՀ ԳԱԱ գիտահետազոտական ինստիտուտներում, Հայաստանի սոցիալական կյանքի տարբեր բնագավառներում համակարգչագիտությանն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետող բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պահանջարկով։


Ամբիոնի խնդիրները՝

Պատրաստել համակարգչագիտության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի բարձր որակավորմամբ մագիստրոսներ, որոնք կկարողանան իրականացնել հետազոտական և կիրառական աշխատանքներ:
Ապահովել ուսուցման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման պայմաններ, ապագա մասնագետների մրցունակության հնարավորություններ:
Իրականացնել գիտամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեություն ամբիոնի գերակա ուղղություններով, պատրաստել տեսական և մեթոդական նյութեր:
Ընդլայնել միջազգային համագործակցության շրջանակները, ուսումնական գործընթացի մասնակիցների համար ապահովել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրներ:
Ապահովել ուսումնական և գիտահետազոտական պրակտիկաներ համապատասխան մասնագիտացված ստորաբաժանումներում:


Մասնագիտացումը՝  Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա


Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքները ծավալվում են ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ, http://iiap.sci.am):
Մագիստրոսական hետազոտություններն ու մշակումներն իրականացվում են ժամանակակից գիտելիքների և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝ համապատասխան ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ-ի բաժինների գերակա ուղղությունների, այդ թվում` հաշվարկների ու տրամաբանական եզրահանգումների մոդելներ, դիսկրետ մաթեմատիկա, ինֆորմացիայի տեսություն և վիճակագրական մոդելներ, կոդավորման և ազդանշանների մշակում, հաշվողական և իմացական ցանցեր, կիրառական ծրագրային համակարգեր, գիտական հաշվարկներ, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների նորարարություններ, գիտական տեղեկատվության վերլուծություն և մոնիտորինգ, բարձր արտադրողականությամբ հաշվողական համակարգեր, ազդանշանների և պատկերների մշակում, ցանցային և ամպային տեխնոլոգիաներ։
Գիտական հետազոտությունների արդյունքները հրապարակվում են ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ «Կիբեռնետիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հարցեր» աշխատանքների ժողովածուում, որը լույս է տեսնում տարին երկու անգամ։
Երկու տարին մեկ անգամ անց է կացվում "CSIT" միջազգային գիտաժողով (http://www.csit.am), որտեղ մագիստրանտները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու գիտական նորույթներին և ներկայացնելու սեփական ձեռքբերումները:


Դասավանդվող առարկաների ցանկը ներարում է՝

Գրաֆների տեսության էքստրեմալ խնդիրներ, արագ օրթոգոնալ ձևափոխություններ, ինֆորմացիայի պաշտպանություն, կոմբինատոր անալիզ, վիճակագրական մեթոդներ և կիրառություններ, բարդ համակարգերի մոդելավորում, Web ծրագրավորոմ, զուգահեռ ծրագրավորում, իմացական մոդելավորում, կոդավորման տեսություն, ամպային տեխնոլոգիաներ, համակարգչային ցանցեր, թվային մեթոդներ, գիտական հաշվարկներ:


Ամբիոնի աշխատակազմը՝
 

Աբրահամյան Սերգեյ
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Ասցատրյան Հրաչ տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Վլադիմիր Սահակյան ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Գյուրջյան Միքայել
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Գազազյան Էմիլ
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թադևոսյան Ռոբերտ տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Կարախանյան Վիլիկ
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Կարապետյան Իսկանդար  
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Սարուխանյան Հակոբ
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր   
Հակոբյան Փառանձեմ
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Հարությունյան Մարիամ
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Մոկացյան Արսեն
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Պետրոսյան Արթուր տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Պողոսյան Էդուարդ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Սահակյան Վլադիմիր ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Սարգսյան Շուշանիկ կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Վարդանյան Արթուր դասախոս
Քերոբյան Ռուզաննա դասախոս
Մովսիսյան Լաուրա ամբիոնի համակարգող

Ավարտելուց հետո մագիստրոսը կկարողանա

  • կիրառել խնդիրների լուծման գիտականորեն հիմնավորված և նոր հետազոտական մոտեցումների մշակման նորարարական մեթոդներ՝ հենվելով առաջատար ցանցային և ամպային տեխնոլոգիաների վրա,
  • մշակել համակարգչային գիտության հետ առընչվող բարդ և մասամբ արտասովոր խնդիրների գաղափարներ և լուծումներ, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ներգրավել այլ ոլորտների առաջատար գիտելիքներ և կարողություններ,
  • բացահայտել լրացուցիչ մասնագիտական տեղեկատվության անհրաժեշտությունը, գտնել համապատասխան տեղեկատվական աղբյուրները և կիրառել դրանք,
  • պլանավորել, կազմակերպել և ղեկավարել համակարգչագիտության ոլորտում տեսական և փորձարարական հետազոտություններ,
  • գնահատել տվյալները և անել եզրակացություններ դրանց վերաբերյալ,
  • հետազոտել և գնահատել նոր և հեռանկարային թվային տեխնոլոգիաների հնարավորությունները և կիրառելիությունը։

Ամբիոնի հնարավորությունները

Ուսանողներին ընդգրկել բազային ինստիտուտում գիտահետազոտական և կիրառական աշխատանքներում, տեղական և միջազգային նախագծերում։
Ուսանողները հնարավորություն ունեն մասնակցելու ինստիոտւտում անցկացվող սեմինարներին և կազմակերպվող միջազգային գիտաժողովներին։
Մասնակցել գիտակրթական համակարգչային ASNET-AM ցանցի (http://www.asnet.am) սպասարկման աշխատանքներին, իրականացնել նրա միջավայրում սեփական կիրառությունները և օգտվել ցանցի ամպային միջավայրից և ծառայություններից։


Հեռ.` (+37410) 282080

Էլ. փոստ` vladimir.sahakyan@sci.am


Տեսադարան՝