Գլխավոր էջ

Հանրային կապերի և կարիերայի բաժին

Շրջանավարտների հետ կապի և զբաղվածության բաժինը ԳԿՄԿ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է: Բաժնի հիմնական նպատակն  է` աշխատանքային  շուկայում ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի ուսանողների և շրջանավարտների աշխատանքային մրցունակության ուսումնասիրությունը, շրջանավարտների և ԳԿՄԿ-ի միջև մշտական կապի ամրապնդումն ու համագործակցությունը, բաժնի առջև դրված խնդիրների իրականացումը:

Բաժնի խնդիրներն ու գործառույթներն են `

  • ԳԿՄԿ ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշխատանքի ընդունվելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ ԳԿՄԿ-ում տարվող աշխատանքների համակարգումը, կազմակերպումը և աշխատանքների ամփոփումը.
  • ուսումնառության գործընթացին համընթաց աշխատանքային որոշակի փորձի ձևավորման և աշխատանքի կազմակերպման ապահովումը.
  • տեղական և  միջազգային աշխատաշուկայի զարգացման միտումների մասին տեղեկատվության ամփոփման, ուսումնասիրությունների և վերլուծության իրականացում.
  • սեմինարների,  գիտաժողովների,  նպատակային  և  լրացուցիչ վերապատրաստման դասընթացների, աշխատաշուկայում արդի պահանջների և աշխատանքի   որոնման   տեխնոլոգիաների   և   հմտությունների,   մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ խորհրդատվական և այլ միջոցառումների, համագործակցությունների և տարբեր տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ փորձի փոխանակման ծրագրերի կազմակերպում․
  • ԳԿՄԿ ուսանողների շրջանում տարբեր մրցույթների և հայտարարությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
  • ԳԿՄԿ   ուսանողական   խորհրդի   հետ   համագործակցություն,   գիտական, կրթական, խորհրդատվական, ժամանցային և այլ բնույթի միջոցառումների իրականացում.
  • պետական և մասնավոր սեկտորներում զբաղվածության խնդիրներով զբաղվող պետական և մասնավոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն.

Բաժինը համագործակցում է ԳԿՄԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների, մասնագիտական ամբիոնների, ուսումնամեթոդական մասի, դեկանատի և այլ ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնների հետ։

Բաժնի աշխատակազմը

 

 

 

Ազնիվ Շահազիզյան
Հանրային կապերի և կարիերայի
 բաժնի պետ
Հեռ.՝ (+374 60) 62 35 20
azniv.shahazizyan@isec.am

  Միկիչ Փարսադանյան
Հանրային կապերի և կարիերայի
 բաժնի
մասնագետ
Հեռ.՝ (+374 60) 62 35 20
mikich.parsadanyan@isec.am

 


Կոնտակտներ

(+374 60) 62 35 20