Գլխավոր էջ

Համակարգչագիտության և ինքնավար համակարգերի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Հովհաննես Դաշտոյան
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու


«Համակարգչագիտություն և ինքնավար համակարգեր» ամբիոնը հիմնադրվել 2022թ․ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի և «Գիտական հետազոտությունների զարգացման կենտրոն» հիմնադրամի համագործակցությամբ։

«Համակարգչագիտություն և ինքնավար համակարգեր» ամբիոնի հիմնադրումը նպատակ ունի իրականացնել նախագծահեն հետազոտություն պետությունից և մասնավոր ընկերություններից ստացած և ԳՀԶԿ-ի կողմից հաստատված իրական և հանրային նշանակության նախագծերի շրջանակում։


 Ամբիոնի խնդիրներն են՝

 • Պատրաստել համակարգչագիտության և ինքնավար համակարգերի ոլորտի բարձր որակավորմամբ մագիստրոսներ, որոնք կկարողանան իրականացնել հետազոտական և կիրառական իրական աշխատանքներ:
 • Նպաստել աշխատուժի գիտական հետազոտական հմտությունների զարգացմանն ու որակավորման բարձրացմանը։
 • Ստեղծել «պետություն-մասնավոր ձեռնարկություն-հետազոտող կազմակերպություն» համագործակցության հարթակ։
 • Համադրել աշխատանքն ու գիտությունը։
 • Մշակել որակյալ հետազոտական աշխատանքներ և հրապարակումներ, որոնք հաստատվում են ԳՀԶԿ-ի և բուհի գիտխորհրդի կողմից և ուղղված են բացառապես իրական արդի խնդիրների լուծմանը։
 • Ներգրավել հետազոտության պատվիրող կողմերին և հետազոտող կողմերին (տվյալ դեպքում՝ ուսանողին) և օժանդակել իրենց համագործակցությանը գիտահետազոտական խնդրի լուծման շուրջ։
 • Խթանել գիտահետազոտական պատվերներ մշակելու, առաջադրելու,  արդյունավետ գործիքաշար ստեղծելու մշակույթ՝ դրանք հետազոտական խմբերին արտապատվիրելու համար։

Մասնագիտացումը՝  Տեղեկատվական համակարգերի մշակում


Գիտահետազոտական աշխատանքները

Հետազոտություններն իրականացվում են իրական նախագծերի միջոցով․ ուսանողները սովորում են տեսությունն առանձին՝ անհատական կերպով՝ առցանց նյութերից օգտվելով, իսկ գործնական աշխատանքը կատարում են միասին՝ ուղղաձիգ նախագծերի վրա աշխատելով՝ նպատակ ունենալով կատարել որակյալ հետազոտություններ և գրել թեզեր։


Դասավանդվող առարկաների ցանկը ներառում է

 • Հետազոտության կերպաբանություն
 • Իմացական նմանակում եւ նախագծում
 • Համակարգչային ցանցեր
 • Թվային և տեղեկատվական անվտանգություն
 • Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների լրացուցիչ գլուխներ
 • Թարգմանիչների նախագծում
 • Համակարգչային գծագրություն
 • Արհեստական բանականություն
 • Թվային և տեղեկատվական անվտանգություն
 • Թվային հաշվարկներ
 • POSIX ծրագրավորում
 • Տվյալների պահոցներ
 • Գծային ծրագրավորում
 • Վերացական հանրահաշիվ
 • Վիճակագրություն
 • Ծրագրավորող կապի համակարգեր
 • FPGA նախագծում
 • Python և Web ծրագրավորում
 • C++ ծրագրավորում
 • Զուգահեռ ծրագրավորում
 • Ձևային քերականություններ
 • Ծածկագրություն
 • Տվյալագիտություն
 • Ամպային և բաշխված համակարգեր

Ամբիոնի աշխատակազմը՝

Վահագն Պողոսյան ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու
Սաթենիկ Մնացականյան     Մագիստրոս
Հրանտ Մանասյան Մագիստրոս
Հովհաննես Դաշտոյան Տեխ. գիտությունների թեկնածու
Աննա Շահինյան ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու
Կարեն Ալեքսանյան ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու
Արամ Ջիվանյան ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու
Նարինե Հովհաննիսյան Մագիստրոս
Հմայակ Արզումանյան Մագիստրոս
Վահագն Թուխարյան Մագիստրոս


Ավարտելուց հետո մագիստրոսը կկարողանա

 • Կարդալ և հասկանալ գիտության տարբեր ճյուղերում իրականացված առաջատար գիտական աշխատություններ։
 • Գրել հոդվածներ գիտահեն լուծումներ պահանջող խնդիրների լուծման վերաբերյալ։
 • Կիրառել գիտականորեն հիմնավորված մոտեցումները բարդ համակարգային կիրառական խնդիրներում։
 • Հասկանալ բարդ խնդիրները բաղադրիչների տրոհելու և լուծելու կերպաբանությունը։
 • Կիրառել թվային հարթակները ոլորտային ռազմավարական խնդիրները ավտոմատացնելու համար։
 • Ստեղծել ըմբռնելի բաց սկզբնագիր գաղափարախոսությամբ թվային հարթակներ։

Ամբիոնի հնարավորությունները

Ստեղծվել է աշխատանքին զուգահեռ կրթության ձևաչափ, որը թույլ է տալիս ուսանողներին ներգրավել գործատուների կողմից ներկայացված իրական կամ հասարակական նշանակության տարբեր նախագծերում՝ որպես վերջնարդյունք գրելով մագիստրոսական որակյալ թեզեր։ Նախագծերի ընտրությունն արվում է յուրաքանչյուր ուսանողի աշխատանքային փորձառության, կարողությունների և հմտությունների համադրությամբ։

Մշակվել է միջհամալսարանային միջմասնագիտական հեռավար-հեռակա համատեղ կրթական ձևաչափ՝ հիմնված սեփական տեղեկությունների կառավարման հարթակի վրա, որը տրամադրում է ուսանողներին, դասախոսներին և հետազոտողներին անձնական էջեր, նախագծերի կառավարման էջեր և առցանց դասընթացների, տեսանյութերի և փաստաթղթերի կառավարման էջեր։ Այդ էջերը փոխարինում են ուսանողների ինքնակենսագրականները՝ ներկայացնելով նրանց կողմից արված բոլոր իրական աշխատանքները։


Հեռ.`(+374 60) 510 810


Էլ.
փոստ՝
info@instigate.academy


Տեսադարան՝