Գլխավոր էջ

Դեղագործական քիմիայի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար
Արփինե Սաշայի Հարությունյան
քիմիական գիտությունների թեկնածու


ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Դեղագործական քիմիա» ամբիոնը ստեղծվել է 2007 թ. ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ.Մնջոյանի անվան Նուրբ Օրգանական Քիմիայի Ինստիտուտի (այժմ՝ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոն, ՕԴՔԳՏԿ ՊՈԱԿ) գիտական ներուժի հիման վրա:

Ամբիոնի նպատակն է պատրաստել «Դեղագործական քիմիայի» և «Դեղագիտության (Ֆարմացիայի)» մասնագետներ:

«Դեղագիտություն (Ֆարմացիա)» և «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտություն ստացած շրջանավարտները ունեն լայն հնարավորություններ աշխատելու դեղագործական տարբեր կազմակերպություններում, դեղատնային ցանցերում, դեղերի արտադրության, դեղերի որակի ստուգման լաբորատորիաներում, ինչպես նաև գիտահետազոտական ինստիտուտներում, կրթության ոլորտում:

Ամբիոնի կարևորագույն նպատակներից է. ուսանողներին ընդգրկել ՕԴՔԳՏԿ-ի գիտահետազոտական աշխատանքներում, ինչը ներառում է մագիստրոսական թեզի կատարումը կենտրոնի փորձառու գիտնականների ղեկավարությամբ:

Լավագույն շրջանավարտները, որոնք նպատակ կունենան լուրջ հաջողությունների հասնել գիտության ասպարեզում, հնարավորություն ունեն իրականացնել այն` սովորելով ասպիրանտուրայում, կատարելով գիտական հետազոտություններ և պաշտպանելով գիտական թեզ, ատենախոսական աշխատանք: Այսպիսով, ՕԴՔԳՏԿ-ի հիմքի վրա ամբիոնը պատրաստում է երիտասարդ մասնագետներ, որոնք գիտելիքները կներդնեն նոր դեղամիջոցներ ստեղծելու ասպարեզում:

Ուսանողներն անցնում են պրակտիկա դեղատներում (օր.՝ «Նատալի Ֆարմ» դեղատնային ցանցի), նաև ծանոթանում են դեղարտադրող կազմակերպությունների (օր.՝ «Արփի Մեդ» դեղագործական ընկերության) աշխատանքների հետ:

Այսօր քիչ չեն այն շրջանավարտները, որոնք իրենց ապագան կապեցին գիտության հետ, աշխատելով ՕԴՔԳՏԿ-ի կամ ԳԱԱ այլ ինստիտուտների լաբորատորիաներում: Ամբիոնի շրջանավարտներից մի քանիսը պաշտպանել են կամ պատրաստվում են պաշտպանել թեկնածուական ատենախոսություններ:


Ամբիոնի խնդիրներն են՝

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտությամբ մագիստրոսի որակավորման աստիճանով մասնագետներ պատրաստել, մշակել և ներդնել հիշյալ մասնագիտությամբ կրթական ծրագրեր, ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, իրականացնել գիտական հետազոտություններ, նպաստել մասնագիտական ոլորտում գիտակրթական միջազգային համագոր­ծակցությանը, արդիականացնել կրթության բովանդակությունը, մշակել և հրատարակել դասագրքեր և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ: Ամբիոնում դասավանդում են օրգանական և դեղագիտական քիմիայի, դեղաբանության, կենսաքիմիայի և հարակից գիտությունների ոլորտներում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ:


Մասնագիտացումը` դեղագիտություն, դեղագործական քիմիա


Գիտահետազոտական աշխատանքները`

Ամբիոնում դասավանդում են ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների գիտնական­ներ, ինչպես նաև առաջատար բուհերի դասախոսներ` գիտությունների 6 դոկտոր (այդ թվում՝ ԳԱԱ մեկ թղթակից-անդամ, 4 պրոֆեսոր, 2 դոցենտ), գիտությունների 8 թեկնածու (այդ թվում՝ 3 դոցենտ): Ամբիոնի գոյության ընթացքում դասախոսների ջանքերով լույս է տեսել 5 ուսումնական ձեռնարկ, մեկ տեղեկագիրք, երկու գիրք: Ամբիոնի մասնագիտական ուղղությունների դասախոսները ղեկավարում են ուսանողների կուրսային աշխատանքները և մագիստրոսական թեզերը, նաև մշտապես մասնակցում են հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների:

Ամբիոնի դասախոս, ՀՀ ԳԱԱ թղթակիցանդամ Վ. Թոփուզյանը կենտրոնում գործող ԲՈՀ-ի 010 «Օրգանական քիմիա, Բարձրամոլեկուլային միացություններ, Կենսօրգանական քիմիա» մասնագիտական խորհրդի նախագահն է:

Լավագույն շրջանավարտները, որոնք նպատակ կունենան լուրջ հաջողությունների հասնել գիտության ասպարեզում, հնարավորություն ունեն իրականացնել այն` սովորելով ասպիրանտուրայում, կատարելով գիտական հետազոտություններ և պաշտպանելով գիտական թեզ:


Ամբիոնի աշխատակազմը՝

Թոփուզյան Վիգեն քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԳԱԱ թղթակից անդամ
Հովհաննիսյան Հրաչյա կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հովհաննիսյան Առնոս քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Փեփոյան Աստղիկ կենսաբանական գիտությունների դոկտոր
Պարոնիկյան Ռուզաննա      
կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
Բաբայան Լյուսյա բժշկագիտության դոկտոր, դոցենտ
Անտոնյան Ալվարդ կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Աղաբաբյան Հասմիկ քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Սարգսյան Ժաննա քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Հարությունյան Արփինե քիմիական գիտությունների թեկնածու
Մողրովյան Արմենուհի

դեղագործական գիտությունների թեկնածու

Թոսունյան Սյուզաննա քիմիական գիտությունների թեկնածու
Գինոսյան Աղավնի
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Բալյան Քրիստինե քիմիական գիտությունների թեկնածու
Թեփելիկյան Մարի օտար լեզուների դիպլոմավորված մասնագետ
Մանուկյան Անահիտ դեղագիտության մագիստրոս
Շահումյան Անահիտ «Դեղագործական քիմիա» ամբիոնի համակարգող

Հեռ.`         (+374 77) 12-05-16

Էլ. 
փոստ`
arpine.harutyunyan@isec.am


Տեսադարան՝