Գլխավոր էջ

21 Մար

Հայտարարություն

Մարտի 21, 2019

Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Տնտեսագիտության և կառավարման» ամբիոնի վարիչ տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ Կարեն Սարգսյանի «Գովազդ, PR, Մարքեթինգ» գիտամեթոդական ձեռնարկը:


«
Գովազդ, PR, Մարքեթինգ» գիտամեթոդական ձեռնարկը համալիր պատ­կե­րա­ցում է տալիս մարքեթինգային առաջմղման հիմնական գործիքների մա­սին։ Ձեռնարկում առա­վել հան­գա­մա­նո­րեն ներ­կա­յաց­ված են գո­վազ­դի և հանրային կապերի՝ PR-ի կազ­մա­կերպ­ման առանձնահատկությունները մարքեթինգային համակարգում, ինչ­պես նաև մար­քե­թին­գային առաջմղ­ման հիմնական ուղիները:

Ձեռնարկը նախատեսված է մարքեթինգի, գովազդի և հանրային կապերի կազմակերպման ոլորտում ներգրավված մասնագետների, ուսանողների, ինչպես նաև նշված ոլորտով հետաքրքրվող բոլոր անձանց համար: