Գլխավոր էջ

Դիմորդ

                            ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
                                 ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ
             ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
                                            ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

                 


Մասնագիտությունը

Տարեկան ուսման վարձը
(ՀՀ դրամ)


Հարցաշար
առկա
հեռակա
Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
-
250000
Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա
300000
-
Երկրաբանություն*
300000
300000
Պատմություն
300000
-
Կիրառական մաթեմատիկա
300000
-
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն 300000 -
Կիրառական սեյսմոլոգիա 300000 -
Հայոց լեզու և գրականություն
300000
-
Հեռահաղորդակցություն
300000
-
Դեղագործական քիմիա
300000
-
Արևելագիտություն
300000
-
Լրագրություն
300000
250000
Շրջակա միջավայրի գիտություններ
300000
-
Բնապահպանություն և բնօգտագործում
350000
-
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
350000
300000
Սոցիալական մանկավարժություն*
350000
300000
Հոգեբանություն
350000
300000
Զբոսաշրջության կառավարում*
-
400000
Քաղաքագիտություն
350000
300000

Հանրային կառավարում*

-
400000

Դեղագիտություն*

500000
-

Զբոսաշրջություն*

-
400000
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
400000
-
Կառավարում
450000
400000
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
450000
400000
Գործարար վարչարարություն /կառավարում/*
450000
400000
Մաքսային վարչարարություն
-
400000
Միջազգային հարաբերություններ
450000
-
Իրավագիտություն* 
550000
500000
Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն*
550000
500000

 

Ուսման տևողությունը առկա ուսուցմամբ 2 տարի է, հեռակա ուսուցմամբ՝ 2,5 տարի:

*-ով նշված մասնագիտությունների համար ուսման տևողությունը առկա ուսուցմամբ 1,5 տարի է, իսկ հեռակա ուսուցմամբ՝ 2 տարի:

Կենտրոնի մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք:


Դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

  • բարձրագույն կրթության դիպլոմ, ներդիր և դրանց պատճենները (2 օրինակ)
  • զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճեն
  • անձնագիր և դրա պատճենը (2 օրինակ)
  • 2 լուսանկար (3x4 չափի):
     

Փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ:
Ընդունելության փաստաթղթերի ձևակերպման և մրցույթի կազմակերպման համար յուրաքանչյուր դիմորդից գանձվում է 3000 ՀՀ դրամ:
III փուլի ընդունելության փաստաթղթերն առկա ուսուցման համար ընդունվում են մինչև ս/թ սեպտեմբերի 5-ը, հեռակա ուսուցման համար՝ հոկտեմբերի 14-ը:Դիմել՝  ՀՀ , ք.Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2-րդ հարկ,
հեռախոս՝ (010) 52 48 12Ի
գիտություն
դիմորդների`

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրանտները կարող են մասնակցել Կենտրոնում իրականացվող փոխանակման ծրագրերին ըստ հետևյալ մասնագիտությունների`

 

1. «Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա» մասնագիտությամբ` Ֆրանսիայի Փոլ-Սաբատիեի համալսարան /Թուլուզ-3/
2. «Կառավարում», «Գործարար վարչարարություն (բիզնես կառավարում)», «Բնօգտագործում և բնապահպանություն» մասնագիտություններով` Իտալիայի` Տուշայի համալսարան:

 

Կենտրոնը համագործակցում է նաև «Amadeus» ընկերության հետ: «Զբոսաշրջության կառավարում» և «Զբոսաշրջություն» մագիստրոսական ծրագրերով ուսանող մագիստրանտները ուսումնասիրում են «Amadeus» ծրագիրը (մանրամասները՝ այստեղ):


 


 
2017-2018
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ /ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ/ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ