Գլխավոր էջ

Դիմորդ

                            ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
                                 ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ
             ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2016-2017 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
                                            ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

                 


Մասնագիտությունը

Տարեկան ուսման վարձը 
(ՀՀ դրամ)


Հարցաշար
առկա
հեռակա
Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
-
200000
Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա
250000
-
Երկրաբանություն
250000
-
 
Պատմություն
250000
-
 
Կենսատեխնոլոգիա
250000
-
 
Կիրառական մաթեմատիկա
250000
-
 
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն 250000  
Կիրառական սեյսմոլոգիա 250000  
Հայոց լեզու և գրականություն
250000
-
Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում
250000
-
 
Դեղագործական քիմիա
300000
-
 
Դեղագիտություն  400000  -
Արևելագիտություն
300000
-
 
Բնապահպանություն և բնօգտագործում
300000
-
 
Լրագրություն
300000
250000
 
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
350000
300000
 
Սոցիալական մանկավարժություն
300000
250000
 
Հոգեբանություն
350000
300000
 
Զբոսաշրջության կառավարում
 -
350000
 
Քաղաքագիտություն
350000
300000
 
Տնտեսագիտության տեսություն
450000
-
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
400000
-
 
Կառավարում
450000
400000
 
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
450000
400000
 
Գործարար վարչարարություն /կառավարում/
450000
400000
 
Մաքսային վարչարարություն
-
400000
Միջազգային հարաբերություններ
450000
-
 
Իրավագիտություն (Պետության և իրավունքի տեսություն, սահմանադրական իրավունք)
550000
500000
 
Իրավագիտություն (Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն)
550000
500000
Շրջակա միջավայրի գիտություններ
350000
-


Ուսման տևողությունը առկա ուսուցմամբ 2 տարի է, հեռակա ուսուցմամբ՝   2,5 տարի:
Ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ պետական բուհերի և ոչ պետական բուհերի հավատարմագրված մասնագիտությունների շրջանավարտները:

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • բարձրագույն կրթության դիպլոմը, ներդիրը և պատճենները / 2օրինակ/
  • զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճենը
  • անձնագիրը և պատճենը / 2օրինակ/
  • 2 լուսանկար (3x4 չափի):

Փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է անձամբ:
Ընդունելության փաստաթղթերի ձևակերպման և մրցույթի կազմակերպման համար յուրաքանչյուր դիմորդից գանձվում է 3000 դրամ:
Ընդունելության փաստաթղթերն առկա ուսուցման համար ընդունվում են մինչև ս/թ օգոստոսի 15-ը, հեռակա ուսուցման համար՝ սեպտեմբերի 15-ը:Դիմել՝ Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, ՀՀ ԳԱԱ  Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2-րդ հարկ, հեռախոս՝  524812

 


2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ /ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ/ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)  տեղերի ցանկ (2016-2017 ուստարի)