Գլխավոր էջ

Մագիստրատուրա

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային
կենտրոնը իրականացնում է մագիստրոսական
կրթություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով

Առկա ուսուցում

Հեռակա ուսուցում

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Քաղաքագիտություն

Քաղաքագիտություն

Հոգեբանություն

Հոգեբանություն

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

Իրավագիտություն
(Պետության և իրավունքի տեսություն, սահմանադրական իրավունք)

Կառավարում

Կառավարում

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

Դեղագործական քիմիա

Սոցիալական մանկավարժություն

Դեղագիտություն /նոր/

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

Պատմություն

Գործարար վարչարարություն /կառավարում/

Իրավագիտություն
(Պետության և իրավունքի տեսություն, սահմանադրական իրավունք)

Իրավագիտություն
(Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն)/նոր/

Լրագրություն

Լրագրություն

Հայոց լեզու և գրականություն

Զբոսաշրջության կառավարում

Կենսատեխնոլոգիա

Մաքսային վարչարարություն

Արևելագիտություն

 
Տնտեսագիտության տեսություն

 

Կիրառական մաթեմատիկա

 

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

 

Սոցիալական մանկավարժություն

 

Միջազգային հարաբերություններ

 

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

 

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

 

Գործարար վարչարարություն /կառավարում/

 

Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա 

 

Երկրաբանություն

 

Կիրառական սեյսմոլոգիա

 

Իրավագիտություն
(Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն) /նոր/

 

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

 

 


 

Դիմում


Դիմորդ

Կրեդիտային համակարգ